organic fertilizer

EkoBooster 2®

march 1th, 2013 by Ekopatent

ekobooster eb2

 

 • – The EkoBooster 2® have high content of N, P, K stimulates the plant growth and development,

 • – Affects the strength of plants and increases their green mass,

 • – Intensify color in flowering period,

 • – The EkoBooster 2® accelerates the revival at re-planting, the weight of the fruit and the sugar content in them,

 • – Increases plant resistance to disease and stressful situations,

 • – The quality fertilizer such as EkoBooster 2®  have an impact on the quality of repair of worn and acidified soil due to excessive use of mineral fertilizers,

 • – Contents and the relationship of all the nutrients in the product is such that it represents the full nutrient for all plant types and sorts

 • – Raise the resistance to diseases of microbiological origin,

 • EkoBooster 2® strengthens the degree of fruit set, increases the percentage of fertilization and growth of fruits (larger sizes)

 • – The product can be mixed with other micro biological preparations

 • EkoBooster 2® can be used in the vegetative stage of growth.

 

The primary nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium and other trace elements are present in a high percentage in the form of easily accessible compounds (chelate form).

 

For more information please visit our section with the video content, or you can find us on the FB to leave any questions, suggestions or criticism :

 

FaceBook – Ekopatent

 

EkoBooster 1®

march 1th, 2013 by Ekopatent Effects of Ekobooster 1®

 • – According to the chemical composition,Ekobooster 1® is increasing the overall fertility of soil and substrate.
 • – The product is adjusted to different pH values of the substrate.
 • – Usable for growing all types of plants.
 • – Provides better reception and rooting of the plants.
 • – Greater grow.
 • – Intensely flowering.
 • – Increases the speed of germination for several times compared to the control plants
 • – Improves plant nutrition – all the macro and micro elements, especially nitrogen and phosphorus
 • – Stronger the resistance of the root system of cultural plants to diseases of microbiological origin.
 • – This product can be mixed with other micro-biological preparations
 • – This product can be used in the vegetative stage of growth.

 

Ekobooster 1® , is an organic fertilizer, biostimulator and bio-regulator, a product which is intended for seed treatment and strengthen the root system during rooting the plants. It contains all necessary nutritional elements for the early stage of plant development. Ekobooster 1® provides a very fast start of the seeds, since it contains all the necessary nutrients for the initial phase of the plant – seed germination and rooting. The unique technological process which is used to manufacture the Ekobooster 1® makes it special. The product is organic and not harmful to human health. The product is not made on the basis of swine manure.

    ekobooster101 copy

Content:

Organic matter………2.8%

Nitrogen (N)…………. 14%

 Phosphorus (P) ………2%

Potassium (K)………… 5%

 

sep 12, 2010 by Ekopatent
eb2

EkoBooster 2

Efekti EkoBooster 2

– Osnovne hranljive materije azot,fosfor i kalijum kao i drugi mikroelementi ,prisutni su u visokom procentu u obliku lako pristupačnih jedinjenja (helatni oblik).
– Visok sadržaj N,P,K pospešuje rast i razvoj biljaka,
– Utiče na čvrstoću biljaka i povećava njihovu zelenu masu,intezivira boju kod cvetnica,
– Ubrzava oživljavanje pri sadnji,povećava masu plodova i sadržaj šećera u njima,
– Povećava otpornost biljka na boleasti i stresne situacije.
– Poseban kvalitet đubriva ima uticaj na popravku kvaliteta istrošenih i zakiseljenih zemljišta usled prekomerne upotrebe mineralnih đubriva.
– Sadržaj i odnos svih hranljivih elemenata u đubrivu je takav da ona predstavljaju potpuno hranivo za sve biljne vreste.
– Utiče na jačanje rezistencije prema bolestima mikrobiološkog porekla i.t.d.
– Jača stepen zametanja plodova,utiče na povećanje procenta oplodnje i rast plodova (veće dimenzije)
– Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
– Preparat se koristi u vegetativnoj fazi rasta.

Ogled tretiran sa EkoBooster 2 , organsko đubrivo i biostimulator

Ogledne table EkoBooster 2 na tretiranjim njivama

Ogled tretiran sa EkoBooster 2 , organsko đubrivo i biostimulator

levo tretirano sa EkoBooster 2 , desno kontrola

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogled tretiran sa EkoBooster 2 , organsko đubrivo i biostimulator

Ogledno polje EkoBooster 2 u Krajišniku, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj : Organska materija  7.8%

Azot(N)……….. 9%

Fosfor (P) ……….1%

Kalijum (K)…….. 4%

 

Upotreba:

Za sve biljne kulture koncentracija od 0.5 do 1% , odnosno 1 litra EkoBooster2 .
U ratarstvu se primenjuje 1 litra EkoBooster2 na 1 hektar u jednom tretmanu sa 200-250 litara vode.
U voćarstvu primeniti 2 litre EkoBooster2 sa 600-800 litara vode po hektaru.
Povrtarske kulture tretirati u koncentraciji od 0,5 do 1% na svakih 14 dana. Optimalno je 3 tretmana u toku vegetacije.Rasad tretirati u koncentraciji 0,3 %.

 

Ogledno polje EkoBooster 2

Kukuruz levo kontrola, desno tretirano sa EkoBooster 2

Ogled tretiran sa EkoBooster 2 , organsko đubrivo i biostimulator

Klipovi kukuruza iz tretiranog oglednog polja sa EkoBooster 2 preparatom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biljka je u stanju da usvaja hranljive materije ne samo preko korena već i preko lista.U nepovoljnim vremenskim uslovima “folijarno prehranjivanje” EKO BOOSTER® -om predstavlja najefikasniji način ishrane biljaka. Hranljive materije kroz kutikule i stome ulaze u promet hranljivih materija biljaka. Djubrenje preko lista je ekonomična varijanta vraćanja hranljivih materija za potrebe biljaka (u najviše slučajeva kombinovano sa prskanjem biljaka sredstvima za zaštitu) , omogućava brzu intervenciju u otklanjanju nedistatka hraniva u biljci.Pored toga to je veoma važna mera za poboljšavanje opšte kondicije biljaka. Ovo važi podjednako u pogledu nedostatka makro,mezo i mikroelemenata. Dešava se da dolazi do iznenadnog “stresa” (fitostres) biljaka npr. posle rasadjivanja, posle setve, usled fizičkog udara (peska, leda, vetra,…). U ovim slučajevima, ako “prva pomoc” jeste tretiranje biljaka preko lista mešavinom hranljivih elemenata u vidu preparata EKO BOOSTER®.

Soja tretirana sa EkoBooster 2 , organsko đubrivo i biostimulator

Soja – levo kontrolne biljke, desno tretirano sa EkoBooster 2 , Temerin 2012

Soja tretirana sa EkoBooster 2 , organsko đubrivo i biostimulator

List soje tretirane sa EkoBooster 2, Temerin 2012


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za usporavanje ovog procesa, kao “brza pomoć”, rešenje je u primeni folijarne ishrane sa preparatom EKO BOOSTER® . U zemljištima gde je došlo do postepenog isušivanja usled nedostatka vlage, smanjuje se porast korena, što zavisi i od mehaničkog sastava zemljišta. Pošto nije došlo do formiranja nove mase korena, biljci više nisu dostupni delovi zemljišta koji su bogati sa mineralnim materijama, smanjuje se usvojena količina jona, drugim rečima dolazi do osiromašenja zemljišta, gde je rasporedjen korenov sistem, folijarna prehrana EKO BOOSTER® se nameće kao jedino rešenje.

Ogled tretiran sa EkoBooster 2 , organsko đubrivo i biostimulator

List zastavičar na pšenici je duže zelen kada se tretira sa EkoBooster 2 organskim đubrivom

Ogled tretiran sa EkoBooster 2 , organsko đubrivo i biostimulator

EkoBoooster 2 u ogledu na pšenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vremenski (meteriološki) uslovi u zadnjih nekoliko godina su naveli stručnjake na razmišljanje, naročito one koji se bave problematikom ishrane biljaka.Nedostatak padavine, učestale visoke vrednosti temperature, suv atmosferski vazduh,utiču na slabiji efekat djubrenja (ishrane) biljaka posredstvom zemljišta preko korenovog sistema. Iz ovog razloga sve više pažnje se posvećuje primeni folijarne ishrane biljaka. U poslednje vreme u agronomskoj praksi manje se vodilo računa o mogućnostima i prednostima folijarne ishrane. Ovim putem želimo ukratko osvetliti ovu problematiku i značaj folijarnog tretiranja biljaka sa fiziološke strane. Đubrenjem zemljišta (vestačkim djubrivima) , jedan deo unesenih hranljivih materija se nalazi u vezanom obliku i zbog toga ostaju nepristupačne za biljke.Drugi deo se nalazi u tečnoj fazi (u vlaznoj zemlji), znači u rastvorenom obliku, što ukazuje na potrebu prisustva dovoljne količine vode u zemljištu. U vodenoj fazi (vlagi zemljišta), zbog prisvojene hranljive materije, putem korenovog sistema biljaka, dolazi do razblaženja koncentracije hranljivih materija u zemljištu, koja je u okruženju žilica t.j. dolazi do razlike u koncenraciji hranljivih materija. Usled toga će doći do kretanja hranljivih materija iz pravca udaljenih čestica zemlje, prema nivou okruzenja korenovog sistema (žilica). Izmedju dve faze tako dolazi do ravnoteže. Na površini koloidnih čestica dolazi do vezivanja (adsorpcije) mineralnih materija, istovremeno već vezane materije prelaze u rastvor (desorpcija) . Ukoliko će nastupiti manjak u vlagi, zemljišni rastvor će se sve više koncetrisati, vrši se vezivanje za čvrste čestice zemljišta i tako ce ostati sve manje hrane za biljke.

Šećerna repa, levo kontrola , desno tretirano sa EkoBooster 2

Šećerna repa, levo kontrola , desno tretirano sa EkoBooster 2

Pored povećanja prinosa EkoBooster 2 povećava i digestiju kod šećerne repe

Pored povećanja prinosa EkoBooster 2 povećava i digestiju kod šećerne repe