stimulise azotofiksatore

sep 12, 2010 by Ekopatent

ev

Efekti EkoVital

  • Zbog visokog sadržaja fulvo i huminskih kiselina preparat podstiče razvoj korisnih bakterija u zemljištu
  • Stimulise bakterije (azotofiksatori,fosforo-mineralizatori,…) čija aktivnost dovodi do bržeg razlaganja organske materije u zemljištu i stvaranje humusa.
  • Utiče na popravku kvaliteta istrošenih i zakišeljenih zemljišta usled prekomerne upotrebe mineralnih đubriva
  • Utiče na jačanje korenovog sistema kulturnih biljaka prema bolestima mikrobiološkog porekla.
  • Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
  • Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.

Pre osnovnog đubrenja u jesen strnjište sa svim žetvenim  ostacima na njivi tretirati sa 2 litre EkoVital preparatom na 1 ha. Preporuka je da se pored 2 litre EkoVitala u prskalicu doda još 5 kg Uree i sve zajedno rastvori u 200-250 litara vode i zatim poprskati njivu od 1 ha. Zaorati ili kultivirati u narednih 60 dana u zavisnosti  od meteo uslova.Preparat EkoVital ne sadrži bakterije niti mikro-organizme pa na njegove efekte ne utiče temperatura niža od 0° C. EkoVital podstiče aktivnost žemljišta i razlaganju biljnih ostataka i njegovo pretvaranje u humus.

Sadržaj :

Organska materija : 21%

Azot(N)……….. 10%

Fosfor (P) ……….1%

Kalijum (K)…….. 4%