seme

Vremenski (meteriološki) uslovi u zadnjih nekoliko godina su naveli stručnjake na razmišljanje, naročito one koji se bave problematikom ishrane biljaka.Nedostatak padavine, učestale visoke vrednosti temperature, suv atmosferski vazduh,utiču na slabiji efekat djubrenja (ishrane) biljaka posredstvom zemljišta preko korenovog sistema. Iz ovog razloga sve više pažnje se posvećuje primeni folijarne ishrane biljaka. U poslednje vreme u agronomskoj praksi manje se vodilo računa o mogućnostima i prednostima folijarne ishrane. Ovim putem želimo ukratko osvetliti ovu problematiku i značaj folijarnog tretiranja biljaka sa fiziološke strane. Đubrenjem zemljišta (vestačkim djubrivima) , jedan deo unesenih hranljivih materija se nalazi u vezanom obliku i zbog toga ostaju nepristupačne za biljke.Drugi deo se nalazi u tečnoj fazi (u vlaznoj zemlji), znači u rastvorenom obliku, što ukazuje na potrebu prisustva dovoljne količine vode u zemljištu. U vodenoj fazi (vlagi zemljišta), zbog prisvojene hranljive materije, putem korenovog sistema biljaka, dolazi do razblaženja koncentracije hranljivih materija u zemljištu, koja je u okruženju žilica t.j. dolazi do razlike u koncenraciji hranljivih materija. Usled toga će doći do kretanja hranljivih materija iz pravca udaljenih čestica zemlje, prema nivou okruzenja korenovog sistema (žilica). Izmedju dve faze tako dolazi do ravnoteže. Na površini koloidnih čestica dolazi do vezivanja (adsorpcije) mineralnih materija, istovremeno već vezane materije prelaze u rastvor (desorpcija) . Ukoliko će nastupiti manjak u vlagi, zemljišni rastvor će se sve više koncetrisati, vrši se vezivanje za čvrste čestice zemljišta i tako ce ostati sve manje hrane za biljke.
Usvajanjem jona od strane korenovog sistema predstavlja tok koji iziskuje energiju, njegov intenzitet će zavisiti od stepena disanja. Intenzitet disanja pak zavisi od snabdevenosti biljaka vodom i od temperaturne sredine.

Povećanjem temperature intenzitet disanja se povećava, ali kada dostigne optimum posle se smanjuje.Tako dolazi i do smanjenja intenziteta usvajanja hranljivih materija preko korena.Temperaturne krivulje brzine pojedinih tokova izmene materija se ne poklapaju. Disanje u odnosu na fotosintezu ostaje intenzivno i na višim temperaturama, tada biljka veću količinu materije razgradjuje nego što je asimilacijom proizvedeno. Ovo stanje će dovesti do smanjenja intenziteta porasta biljaka.
Za usporavanje ovog procesa, kao “brza pomoć”, rešenje je u primeni folijarne ishrane sa preparatom EKO BOOSTER® . U zemljištima gde je došlo do postepenog isušivanja usled nedostatka vlage, smanjuje se porast korena, što zavisi i od mehaničkog sastava zemljišta. Pošto nije došlo do formiranja nove mase korena, biljci više nisu dostupni delovi zemljišta koji su bogati sa mineralnim materijama, smanjuje se usvojena količina jona, drugim rečima dolazi do osiromašenja zemljišta, gde je rasporedjen korenov sistem, folijarna prehrana EKO BOOSTER® se nameće kao jedino rešenje.

Manjak u vodi znatno smanjuje transport hranljivih materija i u samoj biljci, što će dovesti do slabe snabdevenosti hranljivim materijama u nadzemnim delovima biljke.
Jedna od stalnih pojava jednostranog djubrenja zemljišta azotnim djubrivima je, da ova osiromašena zemljišta bez izuzetka ne sadrže dovoljnu količinu mikroelemenata, što se lako prepozna na osnovu znakova nedostatka mikroelemenata u biljci.

Prepoznavanje stanja biljaka za upotrebu EKO BOOSTER®-a

Biljka je u stanju da usvaja hranljive materije ne samo preko korena već i preko lista.U nepovoljnim vremenskim uslovima “folijarno prehranjivanje” EKO BOOSTER® -om predstavlja najefikasniji način ishrane biljaka.Hranljive materije kroz kutikule i stome ulaze u promet hranljivih materija biljaka.Djubrenje preko lista je ekonomična varijanta vraćanja hranljivih materija za potrebe biljaka (u najviše slučajeva kombinovano sa prskanjem biljaka sredstvima za zaštitu) , omogućava brzu intervenciju u otklanjanju nedistatka hraniva u biljci.Pored toga to je veoma važna mera za poboljšavanje opšte kondicije biljaka. Ovo važi podjednako u pogledu nedostatka makro,mezo i mikroelemenata. Dešava se da dolazi do iznenadnog “stresa” (fitostres) biljaka npr. posle rasadjivanja, posle setve, usled fizičkog udara (peska, leda, vetra,…). U ovim slučajevima, ako “prva pomoc” jeste tretiranje biljaka preko lista mešavinom hranljivih elemenata u vidu preparata EKO BOOSTER®.
U mnogim slučajevima potrebna je brza i efikasna “infuzija” sa hranljivim materijama u onim fenoloskim fazama (stadijumuma) biljaka , kada se povećava potreba u nekom hranljivom elementu, npr. za formiranje žiličastog korenovog sistema je veoma potreban fosfor, za ugradjivanje sećera i skroba veoma je potreban bor ili za formiranje obojenosti povrtarskih biljaka potreban je visok nivo kalijuma.

sep 12, 2010 by Ekopatent

ev

Efekti EkoVital

  • Zbog visokog sadržaja fulvo i huminskih kiselina preparat podstiče razvoj korisnih bakterija u zemljištu
  • Stimulise bakterije (azotofiksatori,fosforo-mineralizatori,…) čija aktivnost dovodi do bržeg razlaganja organske materije u zemljištu i stvaranje humusa.
  • Utiče na popravku kvaliteta istrošenih i zakišeljenih zemljišta usled prekomerne upotrebe mineralnih đubriva
  • Utiče na jačanje korenovog sistema kulturnih biljaka prema bolestima mikrobiološkog porekla.
  • Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
  • Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.

Pre osnovnog đubrenja u jesen strnjište sa svim žetvenim  ostacima na njivi tretirati sa 2 litre EkoVital preparatom na 1 ha. Preporuka je da se pored 2 litre EkoVitala u prskalicu doda još 5 kg Uree i sve zajedno rastvori u 200-250 litara vode i zatim poprskati njivu od 1 ha. Zaorati ili kultivirati u narednih 60 dana u zavisnosti  od meteo uslova.Preparat EkoVital ne sadrži bakterije niti mikro-organizme pa na njegove efekte ne utiče temperatura niža od 0° C. EkoVital podstiče aktivnost žemljišta i razlaganju biljnih ostataka i njegovo pretvaranje u humus.

Sadržaj :

Organska materija : 21%

Azot(N)……….. 10%

Fosfor (P) ……….1%

Kalijum (K)…….. 4%

sep 12, 2010 by Ekopatent

eb1

EkoBooster 1

 Efekti EkoBooster 1

– Prema hemijskom sastavu, povećava ukupnu plodnost zemljišta i supstrata.
– Prilagođen je različitim pH vrednostima supstrata.
– Upotrebljiv je za uzgoj svih biljnih vresta.
– Obezbeđuje bolji prijem i ukorenjavanje biljaka.
– Veći je porast.
– Intezivnije je cvetanje.
– Povećava brzinu klijanja za 2-3x u odnosu na kontrolne biljke
– Poboljšava ishranu biljaka svim makro i mikro elementima,posebno azotom i fosforom.
– Utiče na jačanje korenovog sistema kulturnih biljaka prema bolestima mikrobiološkog porekla.
– Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
– Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.

Seme pšenice tretirano sa EkoBooster 1

Seme pšenice je tretirano sa EkoBooster1 preparatom, ukorenjavanje i bokorenje je veoma intezivno, Kać oktobar 2012

EkoBooster 1 ®je , organsko đjubrivo-biostimulator-bio regulator , preparat koji je namenjen obradi semena i jačanju korenovog sistema
tokom ukorenjavanja biljke. U sebi sadrži sve potrebne hranljive elemente za ranu fazu razvoja biljke. EkoBooster 1 ®obezbeđuje veoma brzi start semena jer u sebi sadrži sve potrebne hranljive materije za početnu fazu biljke – klijanje semena i ukorenjavanje. Jedinstvenim tehnoloskim postupkom kojim je proizveden preparat EkoBooster 1 ® čini ga posebnim . Preparat je organski i nije štetan po ljudsko zdravlje.Preparat nije napravljen na bazi svinjskog stajnjaka.

 

 

 

Seme kukuruza tretirano sa EkoBooster 1

Seme kukuruza koje je tretirano sa EkoBooster 1, duplo brže niče od ne tretiranog

Seme kukuruza tretirano sa EkoBooster 1

Seme sa manjom energijom klijanje koje je tretirano sa EkoBooster 1 sredstvom niče kao i seme sa maksimalnom energijom klijanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sadržaj :

Organska materija : 2.8%

Azot(N)……….. 14%

Fosfor (P) ……….2%

Kalijum (K)…….. 5%

 

 

Upotreba:

Pšenica i soja – Upotrebljava se rastvor 1:3, (1 litar EkoBooster 1 na 3 litre  vode). Dobijenu količinu pomešati sa 400 kg semena koje se tretira.

 

Ostale ratarske kulture – Koristiti pun koncentrat u razmeri 1 litra EkoBooster 1 na 100 kg semena koje se tretira.

 

Povrtarske kulture – Semenje koje se tretira potopiti maksimalno 20 minuta u rastvor EkoBooster 1 od 1%, Kod veoma sitnog semenja se može upotrebiti tehnika zalivanja sa rastvorom istog procenta.

Seme soje tretirano sa EkoBooster 1

Uradite probu klijavosti semena koje kupite, da proverite energiju klijanja

Preporučen plan tretiranja biljnih kultura……..(vidi dalje)